"ანაბასისი"

"სწავლა სიკვდიმდე შენია, მუდამ შენთანა მყოფელი"

 სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე, შესაბამისად ჩვენი მიზანია:

   მოსწავლის პიროვნების, მისი ნიჭის, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების მაქსიმალური განვითარება - თანამედროვე, ნოვაციური მიდგომებისა და პრაქტიკული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარ უფლება მოვალეობათა გაცნობიერება.

 შესაბამისად სკოლისათვის უპირველესია სწავლების მაღალი ხარისხი, რაც მიღწევა მაღალკვალიფიციური პედაგოგებითა და ობიექტური სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამებით.